SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT SP 4

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PISZU

DZIAŁ I

Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole

 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu, zwana dalej Szkołą, jest publiczną 8-letnią szkołą podstawową, w której prowadzone są oddziały przedszkolne.
 2. Szkoła posiada imię: Papieża Jana Pawła II. Na pieczęciach używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu. 
 3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 2a.
 4. Organem prowadzącym jest Gmina Pisz z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 5.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 6. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 7. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.     
 8. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.    
 9. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
 10. W szkole funkcjonują oddziały sportowe.
 11. Szkoła zapewnia naukę religii i etyki, uznając prawo rodziców i uczniów do swobody wyboru przedmiotu.
 12. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 13. Szkoła prowadzi w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 14. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i kontroluje jego spełnianie.
 15. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły.
  Cały tekst w pliku poniżej
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 lut 2017 23:42
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2017 23:47
Data edycji: wtorek, 7 lut 2017 23:50
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1467 razy
Ilość edycji: 6