SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

SAMORZĄD SZKOLNY

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PISZU

I - Struktura organizacyjna

1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Uczniowie poszczególnych klas tworzą samorząd klasowy.
3. Przedstawiciele samorządu klasowego tworzą radę klasową.
4. Organy samorządu uczniowskiego:
a)zebranie rad klasowych jako najwyższa władza w szkole,
b)zarząd samorządu uczniowskiego,
c)rady klasowe.
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
6. Wybory władz samorządowych:
a/ rady klasowe wybiera ogólne zebranie uczniów danej klasy w głosowaniu większością głosów.
W skład rad klasowych wchodzą:
- gospodarz klasy
- zastępca gospodarza
- skarbnik
b/ zarząd samorządu szkolnego wybierany jest przez ogólne zebranie rad klasowych w głosowaniu większością głosów.
W skład zarządu wchodzą:
- przewodniczący samorządu uczniowskiego
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz
7. W spotkaniach zebrania rad klasowych mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym.
8. Do wykonania zadań specjalistycznych samorząd wybiera spośród siebie sekcje specjalistyczne: redakcyjną, kulturalną, informacyjną, pomocy koleżeńskiej (dla gimnazjum)
9. Sekcje powoływane są na zasadzie dobrowolności członków dowolnej liczbie.
10. Kadencja władz samorządu trwa przez okres roku szkolnego; uczeń może pełnić te samą funkcję pochodzącą z wyboru przez więcej niż jedną kadencję.
11. Samorząd uczniowski ma opiekuna, którym jest nauczyciel:
a) powołany przez dyrektora i zaakceptowany przez uczniów -1 etap edukacyjny,
b) wybrany przez ogół uczniów II etap edukacyjny i gimnazjum.
12. Zebrania władz samorządu uczniowskiego odbywają się według
potrzeb, ale nie mniej niż trzy razy w semestrze.
13. Kompetencje władz samorządu uczniowskiego:
a/zebranie przedstawicieli samorządów klasowych:
- wybór zarządu
- uchwalenie planu pracy
- podejmowanie uchwał w sprawie działalności
b/ zarząd samorządu uczniowskiego
- wykonywanie uchwał zebrania przedstawicieli samorządów klasowych
- zgłaszanie wniosków w sprawie pracy samorządu uczniowskiego
- eprezentowanie samorządu uczniowskiego na terenie szkoły i poza nią
- prowadzenie dokumentacji samorządu uczniowskiego.
c. d. w załączniku

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 7 lut 2010 22:41
Data opublikowania: niedziela, 7 lut 2010 22:50
Data edycji: czwartek, 6 paź 2011 13:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3130 razy
Ilość edycji: 2